Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE

1. Właścicielem serwisu ze sklepem internetowym www.alicjajarosz.pl jest firma Akademia Zdrowia Alicja Jarosz z siedzibą w Muszynie przy ul. Ogrodowej 11A NIP 7343584783, REGON 386665915, e-mail kontakt.alicjajarosz@gmail.com zwanej w dalszej części Akademia Zdrowia.

2. Adres internetowy e-mail sklepu uznaje się kontakt.alicjajarosz@gmail.com.

3. Akademia Zdrowia prowadzi sprzedaż produktów w wersji elektronicznej za pośrednictwem sklepu internetowego.

4. W sklepie internetowym www.alicjajarosz.pl zakupy mogą dokonywać firmy, osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prywatne.

5. Brak akceptacji niniejszego regulaminu, automatycznie uniemożliwia dokonanie zamówienia.

6. Akceptacja regulaminu sklepu internetowego www.alicjajarosz.pl oznacza równocześnie zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Akademia Zdrowia danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

7. Zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, dane osobowe klientów sklepu internetowego www.alicjajarosz.pl umieszczone na dokumentach księgowych nie mogą zostać usunięte przed upływem pięciu lat, licząc od początku roku następującego po roku w którym nastąpiła transakcja w sklepie internetowym www.alicjajarosz.pl

8. Akceptując regulamin, kupujący oświadcza, że zapoznał się z polityką prywatności cookies.

9. Podanie adresu e-mail klienta podczas składania zamówienia w sklepie internetowym www.alicjajarosz.pl jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o stanie realizacji złożonego zamówienia.

§ 2 ZAMÓWIENIA

1. Do korzystania ze Sklepu nie jest wymagana rejestracja. Konieczne są: uprzednia akceptacja Regulaminu przez Kupującego oraz zobowiązanie się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad przez Kupującego.

2. W sklepie internetowym www.alicjajarosz.pl zamówienia można składać online poprzez stronę internetową- formularz zamówienia.

3. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia przez Kupującego ma on możliwość zapoznania się z głównymi cechami produktu (opisem i informacjami o nim, widocznymi po kliknięciu na jego nazwę, w szczególności z zawartością, tematyką, treścią oraz przeznaczeniem).

4. Zamówione produkty dostępne są do pobrania w formacie PDF. Sprzedawca gwarantuje możliwość pobrania treści przez 60 dni od daty jej udostępnienia. Kupujący powinien w okresie wskazanym w zdaniu wcześniejszym pobrać i zachować pliki zamówionych treści na własnych nośnikach pamięci.

5. Podczas składania zamówienia online poprzez stronę internetową sklepu www.alicjajarosz.pl, należy wybrać żądane produkty, dodać je do koszyka i po zakończeniu zakupów postępować zgodnie z wypełnionym formularzem (procedurą finalizowania zakupów).

6. Każdy klient, który złoży zamówienie w sklepie otrzyma indywidualny numer zamówienia.

7. Informacje o zmianach statusu zamówienia np. informacja o wysyłce lub kompletowaniu zamówienia, będą każdorazowo wysyłane na adres e-mail osoby zamawiającej, podany podczas składania zamówienia.

§ 3 PŁATNOŚCI

1. W sklepie internetowym www.alicjajarosz.pl płatności dokonuje sie poprzez płatności elektroniczne www.przelewy24.pl

2. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068

3. Kupujący towar w wersji elektronicznej, ze względu na sposób jego pozyskania, zobowiązany jest dokonać pełnej opłaty za zamówienie przed wysyłką towaru.

4. Zgodnie ze złożoną dyspozycją, za dokonaną płatność klient otrzyma Fakturę VAT.

§ 4 DOSTAWA

1. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia, wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego. Sprzedawca gwarantuje możliwość pobrania treści przez 60 dni od daty jej udostępnienia. Kupujący powinien w okresie wskazanym w zdaniu wcześniejszym pobrać i zachować pliki zamówionych treści na własnych nośnikach pamięci.

2. Zamówione produkty dostarcza się w terminie 24 godzin od opłacenia zamówienia.

3. Całkowity koszt transportu przesyłki elektronicznej e-mail wynosi 0 (zero) zł.

§ 5 REKLAMACJE I ZWROTY

1. Użytkownik posiada prawo do złożenia reklamacji, jeżeli Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Administratora bądź są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2. Reklamacje należy składać drogą e-mailową na adres kontakt.alicjajarosz@gmail.com wpisując w treści wiadomości datę i numer zamówienia, adres e-mail, na który zarejestrowano zamówienie (o ile różni się od adresu nadawcy) oraz opis problemu i uzasadnienie żądania reklamacji. Reklamację rozpatruje się w przeciągu 14 dni od daty wpłynięcia.

3. Podstawą reklamacji jest obiektywnie istniejąca wada przesłanego produktu (jako że obowiązkiem Akademia Zdrowia jest dostarczenie produktu bez wad), uniemożliwiająca bądź wyraźnie utrudniająca lekturę lub w ciągu 24 godzin od dokonania potwierdzonej płatności elektronicznej za plik nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania. Reklamacji nie rozpatruje się pozytywnie w sytuacji, w której niemożność odczytania pliku bądź jego nieatrakcyjny kształt wynikają ze specyfiki urządzenia wykorzystywanego przez Konsumenta bądź braku oprogramowania, aczkolwiek każdorazowo w takiej sytuacji udziela się porad dotyczących zalecanego sprzętu i aplikacji. 

4. Dobra elektroniczne jak jadłospisy/plany żywieniowe, e-booki są wyłączone z prawa odstąpienia od umowy (Ustawa o prawach konsumenta 38 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (…) 13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy”).

5. Prawowitym użytkownikiem zakupionych towarów w wersji elektronicznej jest jedynie nabywca, na którego wystawiona została faktura VAT.

 § 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Kupujących.

2. Kupujący podaje przy zakładaniu konta/składaniu zamówienia następujące dane osobowe:

a. Imię, nazwisko

b. Numer telefonu

c. Adres e-mail

d. Dane adresowe

e. Adres firmy ( w przypadku wystawianie faktury VAT)

3. Kupujący wyraża zgodę na:

a. Przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do wykonania umowy kupna-sprzedaży.

b. Przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę w celach statystycznych oraz w przypadku wyrażenia zgody.

4. Kupujący oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o:

a. prawie wglądu do jego danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz usunięcia;

b. adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych;

c. przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są wyłącznie pracownicy Sprzedawcy lub osoby świadczące usługi na rzecz Sprzedawcy, w zakresie związanym z działalnością Sklepu;

d. dobrowolności podania danych;

e. Administrator posiada prawo do rozwiązania umowy przez zablokowanie i/lub usunięcie konta, jeżeli działanie Użytkownika jest niezgodne z prawem, Regulaminem lub godzi w wizerunek Serwisu . Zabrania się używania wulgaryzmów w jakichkolwiek wypowiedziach w Serwisie oraz działań mogących utrudniać pracę lub destabilizować działanie Serwisu. Administrator jest uprawniony do usunięcia treści bezprawnych, propagujących przemoc, nienawiść, zawierających wulgaryzmy oraz może usunąć/zablokować konto Użytkownika, który ww. treści zamieszcza, a także konto Użytkownika destabilizującego lub utrudniającego pracę.

5. Sprzedawca wykorzystuje cookies – plik tekstowy, dzięki któremu Kupujący zostanie rozpoznany w systemie i może otrzymać spersonalizowane treści na stronie. Pliki cookies są domyślnie akceptowane przez wszystkie przeglądarki internetowe.

6. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez administratora są dostępne na stronie www.alicjajarosz.pl w zakładce RODO.

 § 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administratorem zbioru danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego www.alicjajarosz.pl w związku z zakupami jest Alicja Jarosz.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Kupujący.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej: www.alicjajarosz.pl Zmiana nie dotyczy zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu – do zamówień tych, a także wszelkich skutków prawnych z nich wynikających (w szczególności praw konsumenta) stosuje się przepisy dotychczasowe.

4. Prawem właściwym dla umowy kupna-sprzedaży jest prawo polskie.

 

 

Regulamin obowiązuje od dnia 05.08.2020